Over Memisa, een Belgische NGO voor ontwikkelingssamenwerking

De kwaliteit van de zorg en de toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen verbeteren, met bijzondere aandacht voor de kansarme en meest kwetsbare bevolkingsgroepen: dat is de missie van Memisa, een Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking.

Memisa is een geïnspireerde organisatie die de duurzame ontwikkeling van het gezondheidssysteem professioneel ondersteunt met partners uit het lokale maatschappelijke middenveld.

In 1988 ontstond Memisa België vanuit een vraag van Memisa in Nederland (vandaag Cordaid Memisa). Beide organisaties hebben nauw contact met elkaar, maar opereren vanaf het begin volledig onafhankelijk.De kwaliteit van de zorg en de toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen verbeteren, met bijzondere aandacht voor de kansarme en meest kwetsbare bevolkingsgroepen: dat is de missie van Memisa, een Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking.
Memisa is een geïnspireerde organisatie die de duurzame ontwikkeling van het gezondheidssysteem professioneel ondersteunt met partners uit het lokale maatschappelijke middenveld.

In de voorbije 100 jaar zijn duizenden Belgen naar Congo getrokken. Zusters, missionarissen, artsen en verpleegkundigen hebben er getimmerd - soms ook letterlijk - aan de uitbouw van een degelijke medische gezondheidszorg. Het door hen ontwikkelde netwerk van dispensaria en hospitalen vormt vandaag nog steeds de basis van de medische infrastructuur in Congo.

De situatie is drastisch gewijzigd. Congolese artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen nemen de fakkel over. Ze doen hun best, dat kan iedereen getuigen die in het land geweest is. Maar ze moeten werken in dramatische omstandigheden: verouderde infrastructuur, gebrekkig medisch materiaal, een schrijnend tekort aan medicijnen, slecht betaalde artsen en verpleegkundigen,...

Memisa heeft sinds 1988 heel wat kennis en expertise opgebouwd. Haar aanpak wordt vandaag ook buiten Congo sterk gewaardeerd door lokale partners en overheden.

Memisa integreert twee transversale thema’s:

GENDERGELIJKHEID

Gendergelijkheid in de gezondheidszorg betekent dat de verschillende gezondheidsbehoeften van mensen op basis van hun geslacht gelijk worden aangepakt.

In 2018 ondertekende Memisa het door Belgische ngo’s ontwikkelde Gender Charter. Dit handvest bevestigt ons engagement om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen te garanderen. Bovendien maakt de gelijkheid van mannen en vrouwen via de vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling integraal deel uit van deSustainable Development Goals (SGD’s)

Meer informatie over onze positie en onze acties rond gender vindt u in ons programma (onder het tabblad Transparantie) of via onze nota over het transversale thema gender.

MILIEU

De bezorgdheid van Memisa rond dit thema omvat zowel de klimaatopwarming als de lucht- en watervervuiling veroorzaakt door de mens. De klimaatverandering laat zich overal ter wereld voelen. Het menselijk handelen is verantwoordelijk voor de toename van de uitstoot van broeikasgassen tot een niveau dat nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid is vertoond. Het thema milieu zit dan ook vervat in niet minder dan 5 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Meer informatie over onze positie en onze acties rond milieu vind je in ons programma (onder het tabblad Transparantie) of via onze nota over het transversale thema milieu.

Onze missie

Memisa, een Belgische NGO voor ontwikkelingssamenwerking, heeft een duidelijke missie: de kwaliteit van en de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen verbeteren, met speciale aandacht voor de kansarme en meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

image

Strategische doelstellingen

De missie van Memisa vertaalt zich in twee strategische doelstellingen: enerzijds werken we samen met lokale gezondheidsstructuren om de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg te verbeteren en anderzijds werken we met lokale gemeenschappen voor meer solidariteit, het recht op gezondheid en financiële toegang tot de zorg.

Onze strategie: het gezondheidssysteem versterken

Solidariteit en internationale samenwerking vormen de kern van onze identiteit. Daartoe is onze strategie gericht op versterking van de gezondheidszorgstelsels. Dit gebeurt dagelijks, met duurzame acties, zoals:

  • bouw en renovatie van gezondheidscentra en ziekenhuizen 
  • aankopen van aangepast materiaal en medicijnen, 
  • opleiden van medisch personeel, 
  • bewustmaken van de bevolking van haar rechten op gezondheidszorg;
  • invoeren van verschillende solidariteitsmethoden om de financiële toegang van de bevolking tot de gezondheidszorg te waarborgen (mechanisme van deelname van de gemeenschap);
  • samenwerken met maatschappelijke organisaties, 
  • formuleren van aanbevelingen naar gezondheidsautoriteiten en beleidsmakers  om het gezondheidsbeleid aan te passen aan de behoeften van de bevolking 

De visie van Memisa kunnen we samenvatten als “Gezondheid voor iedereen“, waar de nadruk op het belang van gelijkheid in gezondheid en toegang tot kwaliteitszorg wordt benadrukt. In tegenstelling tot NGO’s voor humanitaire hulp, die onmiddellijkehulp verlenen aan de bevolking, streeft een NGO voor globale solidariteit zoals Memisa naar een algemene verbetering op lange termijn van de gezondheidszorg voor iedereen.

image

Ons team

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift