De VZW MEMISA België, met maatschappelijke zetel gevestigd op de Meeûssquare 19, 1050 Brussel (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0435.563.751, hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van haar website, evenals die van haar schenkers en andere contactpersonen in het kader van haar activiteiten.

Overeenkomstig de Europese Algemene Verordening betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens nr. 2016/679, treedt MEMISA België in het algemeen op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij verwerkt. MEMISA België zal haar best doen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om deze gegevens te beschermen.

Over welke gegevens gaat het en waarom worden ze verwerkt

De persoonsgegevens die door MEMISA-België worden verzameld en verwerkt, variëren naargelang de doeleinden die worden nagestreefd.

Doelstellingen

(Categorieën van) gegevens

Juridische grondslagen

Bewaartermijnen

(Categorieën van) ontvangers

Voor het beheren van de werking, het onderhoud en de verbetering van de website

Uw IP-adres en uw browsegegevens op de website, inclusief cookies

– Toestemming voor cookies die niet strikt noodzakelijk zijn (artikel 6.1.a van de AVG)

– Gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f van de AVG) om de gebruikerservaring te optimaliseren en de veiligheid van de website te garanderen om gemakkelijke en veilige toegang tot informatie over onze activiteiten en diensten te verzekeren.

Zie de bewaartermijnen van cookies.

IP-adressen worden 30 dagen bewaard.

IT-dienstverleners van MEMISA België voor zover nodig voor de uitvoering van hun respectievelijke taken

Voor het versturen van onze nieuwsbrief of andere publicaties van MEMISA België (inclusief de brochure over legaten en donaties) (“direct marketing”)

Uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, taal en, als donateur, bankrekeningnummer, datum en bedrag van de donatie en fiscaal nummer

– Toestemming in geval van elektronische verzending (artikel 6.1.a van de AVG)

– Gerechtvaardigde belangen bij postverzending (artikel 6.1.f van de AVG) om bewustwording te vergroten over de projecten die door MEMISA België worden nagestreefd en om donaties te stimuleren om deze doelen te bereiken. De frequentie van deze verzendingen blijft redelijk en ontvangers hebben altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking of om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief/brochure

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is niet beperkt in tijd om te kunnen reageren op alle latere verzoeken (inclusief opt-out), tenzij de sympathisant om verwijdering vraagt en/of zijn toestemming intrekt

IT-dienstverleners van MEMISA België voor zover nodig voor de uitvoering van hun respectievelijke taken

Om uw deelname aan het project ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ te verwerken, waardoor MEMISA België banden kan smeden tussen Belgische ziekenhuizen en Afrikaanse ziekenhuizen

Uw naam, voornaam, e-mail, functie en betrokken ziekenhuis

Gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f van de AVG) om de kwaliteit van de gezondheidszorg in Afrikaanse ziekenhuizen te verbeteren door expertise, middelen en beste praktijken te delen met Belgische partners

Gedurende de gehele duur van de deelname aan de betreffende actie en tot 10 jaar daarna, tenzij de betrokkene om verwijdering vraagt

De betrokken ziekenhuizen en de IT-dienstverleners van MEMISA België voor zover nodig voor de uitvoering van hun respectievelijke taken

Om (een contactname met betrekking tot) de organisatie van een evenement ten voordele van MEMISA België te verwerken

Uw naam, voornaam, adres, e-mail, telefoon, geboortedatum, foto’s, video’s, bankgegevens en eventueel het ondernemingsnummer van personen die een donatie doen in het kader van dit evenement

Gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f van de AVG) met als doel de gezondheidsinitiatieven van MEMISA België te ondersteunen door fondsenwerving en het vergroten van het bewustzijn tijdens het georganiseerde evenement

Gedurende de gehele duur van de deelname aan de betreffende actie en tot 10 jaar daarna, tenzij de betrokkene om verwijdering vraagt

De bij het betreffende evenement betrokken partners en de IT-dienstverleners van MEMISA België voor zover nodig voor de uitvoering van hun respectievelijke taken

Om uw deelname aan het opzetten van een solidariteitsgeboortelijst en/of bij de aankoop van een online cadeau in het kader van de actie “Mama voor het Leven” te verwerken

Uw naam en voornaam, e-mailadres, thuisadres, geboortedatum, telefoonnummer, zowel voor de moeder als voor de vader, en bankgegevens, alsook de naam, voornaam, adres, e-mail, telefoon, geboortedatum, bankgegevens en eventueel het ondernemingsnummer van personen die een donatie doen in het kader van de betreffende actie

Gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f van de AVG) met als doel geboortevieringen om te zetten in solidariteitsacties om de gezondheidsinitiatieven van MEMISA België te ondersteunen en/of de moedergezondheid in Afrika te verbeteren

Gedurende de gehele duur van de deelname aan de betreffende actie en de wettelijke bewaartermijnen voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden

De bij de betreffende actie betrokken partners en IT-dienstverleners van MEMISA België voor zover nodig voor de uitvoering van hun respectievelijke taken. Openbare, fiscale en sociale administraties, voor zover noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen van MEMISA België

Om uw donatie of testamentaire legaat te verwerken ter ondersteuning van de actie van MEMISA België

Uw naam, voornaam, adres, postcode, stad, land, e-mailadres, rekeningnummer, de geschiedenis van uw donaties en indien van toepassing, uw lidmaatschap van een organisatie

Gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f van de AVG) met als doel de humanitaire en liefdadigheidsmissies van de organisatie effectief te ondersteunen

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is 25 jaar

De bij de betreffende actie betrokken partners en IT-dienstverleners van MEMISA België voor zover nodig voor de uitvoering van hun respectievelijke taken.

Openbare, fiscale en sociale administraties, voor zover noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen van MEMISA België

Om uw verzoek tot deelname aan een wedstrijd georganiseerd door MEMISA België te verwerken

Uw naam, voornaam, e-mail, adres en mogelijk een foto

Gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f van de AVG) met als doel betrokkenheid en bewustwording van het publiek voor onze doelen te bevorderen, terwijl we fondsen werven en onze ondersteunende gemeenschap uitbreiden

Gedurende de gehele duur van de deelname aan de betreffende actie en de wettelijke bewaartermijnen voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden

De bij de betreffende actie betrokken partners en IT-dienstverleners van MEMISA België voor zover nodig voor de uitvoering van hun respectievelijke taken. Openbare, fiscale en sociale administraties, voor zover noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen van MEMISA België

Om gevolg te geven aan (uw verzoek om contact op te nemen voor) een partnerschapsactie met MEMISA (met name met betrekking tot individuele bedrijven of eenmanszaken, of de contactpersonen van bedrijven)

Uw naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, bankgegevens en het ondernemingsnummer

Gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f van de AVG) met als doel strategische samenwerkingen te ontwikkelen om onze operationele capaciteiten te versterken en de impact van onze humanitaire programma’s uit te breiden

Gedurende de gehele duur van de deelname aan de betreffende actie en de wettelijke bewaartermijnen voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden

De bij de betreffende actie betrokken partners en IT-dienstverleners van MEMISA België voor zover nodig voor de uitvoering van hun respectievelijke taken.

Openbare, fiscale en sociale administraties, voor zover noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen van MEMISA België

Om uw verzoek via onze website, sociale media of op andere wijze te verwerken om algemene informatie over onze activiteiten op te vragen

Uw e-mailadres, naam en voornaam, en eventueel uw telefoonnummer

Gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f van de AVG) met als doel informatie te verstrekken aan geïnteresseerde partijen om transparantie, gemeenschapsbetrokkenheid en steun voor onze humanitaire initiatieven te bevorderen

Gedurende de verwerking van het verzoek en tot 2 jaar daarna, tenzij de betrokkene om verwijdering vraagt

De bij de betreffende actie betrokken partners en IT-dienstverleners van MEMISA België voor zover nodig voor de uitvoering van hun respectievelijke taken

Om de gegevens van de begunstigden te beheren en de communicatie en fondsenwerving te verzorgen, evenals het creëren van anonieme statistieken.

Uw naam, voornaam, stad, geboortejaar, foto’s, gegevens over gezondheidstoestand en uitgeoefende beroepen

Gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f van de AVG) met als doel een effectief en verantwoord beheer van middelen te garanderen, onze communicatie- en fondsenwervingsstrategieën te verbeteren, en de impact van onze programma’s te evalueren door middel van geanonimiseerde gegevensanalyse

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is niet beperkt in de tijd om te kunnen reageren op alle latere verzoeken, tenzij de betrokkene om verwijdering vraagt

De bij de betreffende actie betrokken partners en IT-dienstverleners van MEMISA België voor zover nodig voor de uitvoering van hun respectievelijke taken.

Openbare, fiscale en sociale administraties, voor zover noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen van MEMISA België

Voor het beheer van contacten met de pers of partners en eventuele onderaannemers, externe medewerkers

Uw naam, voornaam, functie, adres, e-mail, telefoonnummer, foto.

Toestemming in bepaalde gevallen (artikel 6.1.a van de AVG) of gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f van de AVG) met als doel het publiek op transparante wijze te informeren over de samenstelling en de leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, evenals de identiteit van betrokken medewerkers

Gedurende de gehele duur die nodig is voor dit beheer, tenzij de betrokkene om verwijdering vraagt

De partners die betrokken zijn bij dit beheer en de IT-dienstverleners van MEMISA België voor zover nodig voor de uitvoering van hun respectievelijke taken.

In de meeste gevallen komen deze gegevens rechtstreeks van de betrokken personen, ofwel via bijbehorende formulieren, ofwel via sociale media of andere gebruikte communicatiemiddelen (elektronisch).

U bent niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar u moet weten dat het leveren van bepaalde diensten onmogelijk is wanneer u zich verzet tegen de verwerking van deze gegevens.

Bovendien kan de herstructurering of volledige of gedeeltelijke overdracht van de activiteiten van MEMISA België, waarbij zij haar professionele activiteiten zou herorganiseren, overdragen of beëindigen, of het faillissement van MEMISA België, betekenen dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of nieuwe derden die geheel of gedeeltelijk de professionele activiteiten van MEMISA België uitoefenen. In dat geval zal MEMISA België redelijke inspanningen doen om u vooraf te informeren dat zij uw gegevens aan een derde zal overdragen, maar u erkent dat dit technisch of commercieel niet in alle situaties mogelijk is.

MEMISA België is lid van de Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving en verkoopt uw persoonsgegevens niet, noch verhuurt, deelt of stelt ze commercieel ter beschikking van derden, behalve zoals hierboven voorzien of met uw voorafgaande toestemming.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat MEMISA België uw persoonsgegevens moet openbaar maken op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een dwingende regelgeving of wetgeving. In dat geval zal MEMISA België redelijke inspanningen doen om u vooraf te informeren, met inachtneming van de wettelijke beperkingen

Welke rechten hebben de betrokken natuurlijke personen?

Elke betrokken natuurlijke persoon kan zijn wettelijke rechten op gratis toegang en correctie uitoefenen. Het is ook mogelijk om correctie of zelfs verwijdering te verzoeken van gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, of beperking van de verwerking. Evenzo kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Tot slot is het in bepaalde gevallen mogelijk om de persoonsgegevens die aan MEMISA België zijn verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat, en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Om een van deze rechten uit te oefenen, moet een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek worden ingediend, met een kopie van een identiteitsbewijs, per gewone post naar MEMISA België of per e-mail naar het adres [email protected].

Elke betrokken natuurlijke persoon heeft ook het recht om, indien van toepassing, een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd in de Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

In het algemeen worden de betrokken gegevens niet buiten de lidstaat van de Europese Unie overgedragen. Als dit echter het geval zou zijn, zal MEMISA België ervoor zorgen dat er andere passende waarborgen worden geboden waarover de betrokken personen nadere informatie kunnen verkrijgen.

Laatste update: januari 2024

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift