Memisa: een Belgische NGO werkzaam in Afrika

Memisa is een Belgische NGO die zich inzet voor toegang tot gezondheidszorg voor iedereen en die werkzaam is in volgende Afrikaanse landen:

 • Democratische Republiek Congo
 • Benin
 • Burundi
 • Guinee
 • Mauritanië

Memisa bevordert kwaliteitsvolle gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor de meest kansarmen en kwetsbaren. Als medische NGO voor ontwikkelingssamenwerking ontwikkelt Memisa immers concrete en duurzame oplossingen in deze Afrikaanse landen. Het doel is om op lange termijn impactvolle veranderingen in de kwaliteit van de zorg tot stand te brengen.

Elk Afrikaans land heeft zijn eigen behoeften. Sommige hebben zeer weinig geschikte infrastructuur. Andere beschikken over de infrastructuur en de apparatuur, maar het gezondheidspersoneel is onvoldoende opgeleid. Sommigen lijden onder sociale ongelijkheid qua financiële toegang tot zorg. Wat de situatie ook is, Memisa streeft ernaar passende ondersteuning te bieden.

Democratische Republiek Congo

In de Democratische Republiek Congo wordt er gewerkt in 8 provincies. Ongeveer 4,3 miljoen mensen worden door Memisa ondersteund. Een van de prioriteiten is het terugdringen van de moeder- en kindersterfte, die veel te hoog is. Memisa doet dit door kennis uit te wisselen en gezondheidszorgpersoneel in geïsoleerde kraamafdelingen op te leiden, geschikte infrastructuur te creëren (kraamafdelingen en gezondheidscentra), de bevolking en de plaatselijke autoriteiten bewust te maken, enz.

Benin

In Benin werkt Memisa in 4 districten, samen met de lokale partner AMCES (Association des Oeuvres Médicales Privées Confessionnelles et Sociales au Bénin) en Lumos-UZ Leuven. Memisa biedt ondersteuning en expertise om de interne werking van AMCES te verbeteren. Zij ondersteunt haar ook bij het uitvoeren van bepaalde acties op het terrein, zoals:

 • De aanleg van een waterproject waardoor 4 gezondheidscentra toegang krijgen tot drinkwater en 14 medische centra een rioleringssysteem;
 • De steun aan opleidingen en stages voor gezondheidspersoneel, ter verbetering van de medische vaardigheden en het ziekenhuisbeheer;
 • Het opstellen van een actieplan om het verwijzingsproces en de medische zorg voor patiënten en pasgeborenen te verbeteren.

Burundi

In Burundi heeft het door de Belgische regering en Memisa ge-co-financierde programma financiële steun verleend aan 8 ziekenfondsen, waardoor de toegang van de bevolking tot hoogwaardige gezondheidszorg is verbeterd. Daarnaast levert Memisa aangepaste apparatuur voor gezondheidscentra en kraamafdelingen binnen twee consortia die door de Europese Unie worden medegefinancierd. Uiteraard blijft opleiding een belangrijk actiemiddel, dat Memisa sterk ondersteunt.

Guinee

In Guinee werkt Memisa samen met Fraternité Médicale Guinée (FMG). Samen willen zij de continuïteit van de gezondheidsdiensten en de integratie van de geestelijke gezondheidszorg in het gezondheidsstelsel garanderen. In 2021 werd in Guinee dit allemaal gerealiseerd:

 • 38 centra werden uitgerust met medische apparatuur voor infectiepreventie en -bestrijding en met specifieke kits voor bevallingen;
 • Geneesmiddelen werden verstrekt aan patiënten met multiresistente tuberculose (MDR-TB) en gezondheidswerkers werden opgeleid in het belang van de bewaking van deze ziekte;
 • Er werden 5 afvalverwerkingsruimten met aangepaste professionele verbrandingsovens gecreëerd;
 • De aanleg van waterputten in de buurt van 5 gezondheidscentra om de drinkwatervoorziening te verbeteren;
 • De verbetering van de mentale gezondheidszorg, aangeboden in 10 gezondheidscentra in Burundi

Mauritanië

Memisa is ook actief in Mauritanië, met haar partner, de Association pour la Promotion de la Santé Dar Naïm (APSDN). In dit land steunt Memisa solidariteitsfondsen voor gezinnen en individuen die in zorgelijke omstandigheden leven. Daarnaast staat ook de overdracht van kennis door de opleiding van medisch personeel hier centraal: gekwalificeerd en bekwaam personeel is essentieel om de moeder- en kindersterfte terug te dringen, een van de belangrijkste doelstellingen van Memisa.

 

 

Het werk van Memisa wordt voor een groot deel gefinancierd door giften en is alleen mogelijk dankzij de vrijgevigheid van onze schenkers. Op die manier kunnen wij bijdragen tot de verbetering van de gezondheidszorg in verschillende Afrikaanse landen.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s
[product_page id="2563"]

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift