Guinee

  • Guinee

2020 was een turbulent jaar voor Guinee. Naast de corona-epidemie die het land vooral op sociaaleconomisch vlak hard trof, moest het land afrekenen met een politieke crisis.

Maar ondanks deze moeilijke context, was er ook hoopgevend nieuws. Zo tekende Memisa in september een contract met de Europese Unie voor een project van 18 maanden. Dit project, uitgevoerd in samenwerking met partnerorganisatie Fraternité Médicale Guinée (FMG), heeft tot doel de gezondheidsstructuren te versterken zodat de continuïteit van de zorg verzekerd is tijdens de COVID-19-epidemie, maar ook daarna. Een tweede luik van het project omvat acties om de toegang tot zorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen zoals tuberculosepatiënten, jonge vrouwen en patiënten met een psychische problematiek, te bevorderen. Het project wordt uitgevoerd in de regio’s Conakry, Kindia, Labé en Mamou.
Dankzij een cofinanciering van België (DGD) werkt Memisa sinds 2017 nauw samen met FMG, een ngo met veel expertise op het vlak van geestelijke gezondheidszorg. Onder meer via huisbezoeken, fondsen die financieel tussenkomen en aangepaste medische behandelingen wordt getracht taboes in de samenleving te doorbreken en de re-integratie van patiënten met een psychische problematiek
te bevorderen. Voor het derde jaar op rij organiseerde Memisa en FMG in december 2020 een rondetafelconferentie die verschillende
actoren die betrokken zijn bij activiteiten rond geestelijke gezondheidszorg samenbracht. Er was ruimte voor debat, enkele patiënten getuigden en de tot nu toe bereikte resultaten werden voorgesteld.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s
[product_page id="2563"]

Getuigenissen

Sinds Mamadou in behandeling is en medicatie krijgt, heb ik het gevoel dat ik mijn kalme zoon van vroeger terug heb. We bidden samen of maken een wandeling, kortom hij is rustig én de ketting is weg.

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift