style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/03/1L9A4869-scaled.jpg');"

11 maart 2024

In Benin staat kwaliteitsvolle zorg gelijk aan tevreden patiënten

De tevredenheid van patiënten is een belangrijke indicator voor het beoordelen van de kwaliteit van de zorgverlening in zorginstellingen. In Benin voert het Plateforme Nationale des Utilisateurs des Services de Santé (PNUSS) tevredenheidsonderzoeken onder patiënten uit en maakt het voor hen gemakkelijker om klachten in te dienen. 

Tevreden patiënten hebben, is een manier om te verzekeren dat de zorg in het ziekenhuis of gezondheidscentrum kwaliteitsvol is. De tevredenheid van de patiënt is daarom onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de zorg.

Une patiente assise est assistée par une prestataire de soins

Een impact op het gedrag van de toekomstige patiënt 

De positieve of negatieve ervaring van een patiënt beïnvloedt zijn of haar gedrag. Een patiënt die tevreden is over zijn of haar behandeling, zal deze waarschijnlijk beter opvolgen. Ze zijn ook eerder geneigd om bijvoorbeeld na de behandeling op controle te gaan (1).

De reputatie van een zorginstelling hangt ook af van de tevredenheid van patiënten

Patiënten dragen ook bij aan de reputatie van het ziekenhuis of gezondheidscentrum. Tevreden patiënten dragen bij aan het positieve imago van de instelling. En dat betekent een betere opkomst van patiënten!

Tevredenheidsenquêtes afgenomen bij 1.500 patiënten in Benin

In Benin ondersteunt Memisa het werk van het ‘Plateforme Nationale des Utilisateurs des Services de Santé’ (PNUSS). Het PNUSS neemt tevredenheidsenquêtes af uit onder gebruikers van gezondheidsdiensten.

Un main tenant un bic. Le prestataire de soins prend note dans un carnet.

Er werd een onderzoek uitgevoerd in 14 lokale ziekenhuizen en 62 gezondheidscentra. In totaal werden 1.562 patiënten geïnterviewd. De onderzoekers verzamelden hun mening over de diensten en zorg die ze hadden ontvangen. Er werd ook gepeild naar eventuele suggesties voor verbetering. Een schat aan informatie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren!

De resultaten van het onderzoek werden gedeeld met de betrokken medische teams. Het PNUSS deed ook aanbevelingen aan elke zorginstelling.

De ontvangst en opvang, de wachttijd en hygiëne als redenen tot ontevredenheid

De enquête bracht een aantal factoren van ontevredendheid aan het licht. Over het algemeen is de slechte ontvangst en opvang van patiënten de belangrijkste bron van ontevredenheid. Ongepast taalgebruik en ongepaste gebaren en bewegingen komen nog te vaak voor, vooral op kraamafdelingen.

« Tijdens de bevalling geven sommige vroedvrouwen patiënten een klap als ze moeite hebben om hun benen te spreiden».  Anoniem

Een vrouw die een gezondheidscentrum bezocht, getuigte :

« Na de bevalling zijn wij het die de borstsel nemen om de ruimte te poetsen. Als we dat weigeren, moeten we meer betalen voor ons verblijf. » Anoniem

Ook de traagheid van de behandeling is een reden van ontevredenheid.

Maar patiënten delen ook hun tevredenheid over de zorg die ze ontvangen!

« Bij mijn bevalling was de verloskundige heel correct en aardig tegen me. We kletsten als zussen. » Anoniem

De mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het ziekenhuis

A l'hôpital de Boko (Bénin), les patients peuvent se rendre à la cabine de la PNUSS pour faire part de leur plainte

Luisterhokje van het PNUSS in het ziekenhuis van Boko 

Het PNUSS wil het voor patiënten ook makkelijker maken om hun ongenoegen te uiten. In 4 ziekenhuizen in Benin zijn luisterhokjes ingericht. Deze hokjes bevinden zich op binnenplaatsen van ziekenhuizen. De deuren staan open voor alle patiënten. Leden van het PNUSS zijn aanwezig om uw klacht op te nemen.

*

Zorginstellingen besteden steeds meer aandacht aan de tevredenheid van patiënten. In Benin voert het PNUSS verschillende projecten uit om ervoor te zorgen dat zorgverleners en administratieve teams meer rekening houden met de gevoelens van patiënten.

 


(1)  https://www.cairn.info/revue-l-expansion-management-review-2014-3-page-51.htm#:~:text=Les%20points%20forts,et%20influe%20sur%20la%20fid%C3%A9lisation.

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2018/07/Mauritanie-2-scaled.jpg');"

29 februari 2024

Veilig bevallen

Memisa en haar partners zetten zich dagelijks in om kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor de meest kwetsbaren te bevorderen. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan zwangere vrouwen, zodat ze veilig kunnen bevallen.

In de DR Congo, net als in verschillende andere landen waar Memisa ook actief is, blijft het moedersterftecijfer zeer hoog met 378 sterfgevallen per 100.000 geboorten (WHO, 2019). In de meeste gevallen zijn deze sterfgevallen te wijten aan complicaties die te vermijden zijn. Memisa bestrijdt moeder- en kindersterfte in alle stadia van de zwangerschap, alsook na de bevalling.

1. Tijdens de zwangerschap 

Preventie is fundameneel

Het is belangrijk dat zwangerschappen worden opgevolgd door gekwalificeerd medisch personeel. Toekomstige mama’s moeten gesensibliseerd worden over het beschikbaar zijn van, alsook het belang prenatale consulten. Ze krijgen een tetanusvaccin, een behandeling tegen malaria en medicijnen tegen bloedarmoede.

Ze worden geadviseerd om onder een muskiettennet te slapen en krijgen tips rond gezonde voeding. Een aantal praktische zaken worden ook besproken, zoals het gezondheidscentrum of het ziekenhuis waar de bevalling zal plaatsvinden en de afstand tot thuis, zodat het nodige transport kan worden voorzien.

Gezondheidszorg moet betaalbaar zijn

Heel wat gezinnen leven in armoede en durven niet naar het ziekenhuis te gaan uit angst dat ze de rekening niet kunnen betalen. Een ziektekostenverzekering, in al haar vormen, biedt een oplossing: een mutualiteit voor keizersnedes, solidariteitsfondsen, forfaitaire betalingen, etc.

Consortium Memisa Burundi

In Katako Kombe (DR Congo) betaalt elke zwangere vrouw bijvoorbeeld een kleine bijdrage aan het “fonds voor keizersnedes”. Wanneer een zwangere vrouw met complicaties een keizersnede moet ondergaan, wordt de operatie betaald met geld uit het fonds. Memisa ondersteunt deze verschillende initiatieven.

Noodtransport en communicatievoorzieningen moeten beschikbaar zijn.

Op het platteland van de DR Congo zijn de wegen vaak onbegaanbaar en gezondheidscentra kunnen ver verwijderd zijn van ziekenhuizen. Daarom is er een grote behoefte aan noodtransport dat aangepast is aan de lokale realiteit. Denk maar aan de moto-ambulance, de boot, de ambulance, etc. om patiënten naar hun bestemming te brengen. Er zijn radio’s en andere communicatiemiddelen nodig waarmee het personeel in de gezondheidscentra de ziekenhuizen op de hoogte kunnen brengen van hun aankomst. In gebieden waar het netwerk het toelaat, kunnen smartphones worden gebruikt.

2. Om een vlotte bevalling te garanderen

Gezondheidsinfrastructuren moeten in een goede staat, schoon en comfortabel zijn.

Als dit niet het geval is, verkiezen veel vrouwen om thuis te bevallen, zonder enige medische begeleiding. Wanneer dan complicaties optreden, kan de afloop fataal zijn. Daarom steunt Memisa de bouw en renovatie van gezondheidscentra en kraamafdelingen.

Het is ook belangrijk om het juiste materiaal beschikbaar te hebben, zoals matrassen, bedden, thermometers, glucometers, bloeddrukmeters, bevallingstafels, autoclaven en echo-apparaten. Zonder dit materiaal kunnen zwangere vrouwen niet op een kwaliteitsvolle manier worden verzorgd.

Memisa tracht steeds het materiaal lokaal aan te kopen, gestoeld op de vraag van het lokale zorgpersoneel, zodat deze aangepast is aan de lokale context. De meer geavanceerde biomedische apparatuur wordt in België aangekocht om de kwaliteit en duurzaamheid ervan te garanderen.

Gekwalificeerd zorgpersoneel is vereist

De zorgprofessionals die in medische centra werken, moeten de juiste diagnoses kunnen stellen en complicaties vroeg kunnen opsporen om daarna patiënten door te verwijzen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Memisa biedt continue ondersteuning door verpleegkundigen en vroedvrouwen van een opleiding te voorzien.

3. Na de bevalling

In de weken na de bevalling is het belangrijk dat mama’s en pasgeborenen de juiste zorg krijgen. Advies over hoe baby’s te verzorgen, over borstvoeding of over de verzorging van wonden… Dit zijn allemaal zaken die in de dagen en weken na de geboorte besproken moeten worden om de goede gezondheid van zowel de mama als de baby te garanderen.

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/02/©-Memisa-35.png');"

19 februari 2024

“Internationale samenwerking vereist een goede kennis van wat er zich op het terrein afspeelt.”

Karel Gyselinck en Memisa zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na meer dan tien jaar actief te zijn als medisch verantwoordelijke, zet Karel zich vandaag nog steeds vrijwillig in als medisch adviseur voor de organisatie die hij een warm hart toedraagt. Als vrijwilliger bij Memisa volgt hij onder andere ons project in India op. Een boeiend gesprek over zijn periode bij Memisa, de samenwerking met de partners in India, en de veranderende sector van ‘Ontwikkelingssamenwerking’.

 

Karel was jarenland medisch verantwoordelijke bij Memisa en is vandaag nog steeds vrijwillig medisch adviseur

In 1996, nadat hij vijf jaar in een ziekenhuis in Zambia heeft gewerkt samen met zijn vrouw en een master in Public Health behaalde aan het Tropisch Instituut in Antwerpen, ging Karel aan de slag bij Memisa. Twaalf jaar lang werkte de huisarts van opleiding bij Memisa als medisch verantwoordelijke, waar hij een mooie periode meemaakte. “Van in het begin schaarde ik me volop achter de visie van Memisa”, aldus Karel.

Maar waarom gaat een huisarts van opleiding op de hoofdzetel van een ngo werken? “Ik vond dat mijn werk als medisch verantwoordelijke bij Memisa heel nauw aansloot bij het werk als huisarts. Je biedt een luisterend oor, verwijst mensen door, werkt samen met specialisten en gaat met elkaar rond de tafel zitten.” Karel’s intrinsieke motivatie om te werken in deze sector gaat uit van zijn liefde voor samenwerking en multiculturaliteit. “Samen met mensen uit andere continenten, andere culturen, elkaar verrijken met kennis en ervaring, dat vind ik een waardevolle insteek in het leven”, aldus Karel.

De veranderende context van internationale samenwerking

Karel Gyselinck heeft tonnen ervaring in de sector van Internationale Solidariteit. Anno 2024 ziet hij een aantal positieve evoluties. Wat Memisa kenmerkt in de manier waarop er aan internationale samenwerking wordt gedaan, draait om drie basiswaarden, volgens Karel uit: gelijkwaardig partnerschap, terreinkennis en flexibiliteit. Dat vergt een woordje uitleg.

In India werkt Memisa samen met WBVHA in het kader van women empowerment


Gelijkwaardige partnerschappen
vormen een fundamenteel onderdeel van de manier waarop Memisa aan internationale samenwerking doet. Een goede zaak volgens Karel, want volgens de vrijwilliger van Memisa die jarenlang als medisch verantwoordelijke werkte, is het belangrijk dat de vraag naar samenwerking vanuit de partner zelf komt. “We mogen zelf geen hulp opdringen, wat in het verleden al te vaak gebeurde, maar we moeten ons bescheiden opstellen”, aldus Karel. Terwijl ‘ontwikkelingssamenwerking’ vroeger enorm Noord-Zuid gericht was, schrijven ngo’s zich nu steeds meer in in een lang proces, dat door de partners zelf wordt geleid.

“In de manier waarop we samenwerken moeten we ons bescheidener opstellen.”
Karel Gyselinck

Karel haalt aan dat het belangrijk is om constructief en in dialoog samen te werken en om niet aan agenda-setting te doen. “Het is niet aan ons om met oplossingen te komen, die komen hoofdzakelijk van het terrein zelf. De souvereiniteit van het partnerland is steeds het vertrekpunt, maar als actoren van internationale samenwerking kunnen we dat proces wel ondersteunen.”

Een tweede belangrijk aspect is flexibiliteit. Procedures die gepaard gaan met de uitvoering van projecten moeten flexibiliteit toelaten. “Want het is belangrijk dat er inhoudelijk kan worden bijgestuurd bij het uitvoeren van een project, in functie van de veranderende context. Als we India vandaag vergelijken met twintig jaar terug, dat is helemaal niet hetzelfde. De manier waarop we namelijk invulling geven aan een project, is helemaal anders.”

Ook terreinkennis is cruciaal binnen internationale samenwerking, “iets waar Memisa erg sterk in is”, zegt Karel. “Eens je op het terrein komt, zie je pas echt wat de werkelijke noden zijn, en pas dan kunnen theorie en concepten met succes vertaald worden.” Een andere positieve verschuiving is er een van de kennisproductie en -uitwisseling. “Waar we vroeger vooral steunden op Europese expertise, is het merendeel van experts waar vandaag mee wordt samengewerkt afkomstig uit andere continenten. Die kennisuitwisseling met en tussen landen in het Globale Zuiden is razend interessant.”

“Terreinkennis is cruciaal om te weten wat de werkelijke noden zijn.”
Karel Gyselinck

Een positieve samenwerking in India dankzij terreinkennis

In India ondersteunt Memisa de West Bengal Voluntary Health Association (WBVHA), een organisatie die haar schouders zet onder een netwerk van lokale ngo’s. Gesteund door Memisa, onderscheidt de WBVHA zich door haar impact op het terrein. Zo ondersteunt WBVHA bijvoorbeeld de mobilisatie van gemeenschappen om lokale initiatieven te ontwikkelen die het recht op en de toegang tot gezondheidszorg bevorderen.

Als vrijwilliger bij Memisa werkt Karel voornamelijk mee aan de opvolging van het project in India, waar hij al meer dan 25 jaar ervaring heeft opgedaan, in samenwerking met WBVHA. Samen hebben Memisa en WBVHA meer dan 40 lokale ngo’s in een netwerk rond gezondheidszorg bijeengebracht. Vrouwen hebben er onder meer zelfhulpgroepen opgericht voor medisch urgenties.

Ook de band met de overheid wordt er versterkt, wat erg belangrijk is volgens Karel, “want om verandering teweeg te brengen, moet je niet alleen lokaal oplossingen gaan zoeken, maar moet je ook aan beleidsbeïnvloeding gaan doen bij de overheid. Daarvoor moet je je organiseren in een forum en moet je netwerken.”

De samenwerking met onze partner in India is een goed voorbeeld van een samenwerking waarbij de drie kernonderdelen, gelijkwaardig partnerschap, terreinkennis en flexibiliteit, aan bod komen. “Bij dit partnerschap ligt het zwaarste gewicht bij de partner. En door vele jaren samen te werken, hebben we een gedeelde visie en gemeenschappelijke waarden ontwikkeld en zij we naar elkaar toegegroeid”, besluit Karel.

Karel Gyselink en Biswantah Basu van de West Bengal Voluntary Health Association: ‘Er is een mooie vriendschap ontstaan.”

 

Uit de langdurige samenwerking met de partners uit India kwam ook een boek tot stand, waarin de ervaringen over gezondheidszorg in India werden gebundeld. Samen met de Indiase collega’ en academici schreven medewerkers en vrijwilligers van Memisa waaronder Karel het boek ‘Sailing below the waves’.

 

Wil jij je ook engageren bij het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg wereldwijd? Bekijk om onze website welke openstaande vacatures er zijn als vrijwilliger: https://memisa.be/vacatures/
style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/02/IMG_5660-scaled.jpg');"

9 februari 2024

Hoe we epilepsie behandelen in Guinee-Conakry

Wereldwijd lijden meer dan 50 miljoen mensen aan epilepsie. In heel wat landen, zoals Guinee-Conakry, wordt deze neurologische aandoening nog steeds geassocieerd met hekserij. Mensen met epilepsie krijgen te maken met uitsluiting en discriminatie. Toch kan de ziekte worden behandeld. Memisa en Fraternité Médicale Guinée zetten zich in om ervoor te zorgen dat epilepsie in Guinee wordt erkend en dat er een behandeling beschikbaar is.

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een  chronische aandoening van de hersenen. Het komt tot uiting door plotselinge, onvoorspelbare epileptische aanvallen. Dergelijke aanvallen worden veroorzaakt door abnormale elektrische activiteit in de hersenen. De aanvallen verschillen sterk van persoon tot persoon en manifesteren zich in een aantal seconden durende onderbreking van het bewustzijn, onwillekeurige bewegingen of bewustzijnsverlies met stuiptrekkingen1.. Hoewel epilepsie niet kan worden genezen, kan het wel grotendeels onder controle worden gehouden mits de juiste behandeling.

Meer dan 50 miljoen mensen lijden wereldwijd aan epilepsie. Maar liefst 80% van de mensen met epilepsie komen uit lage- en middeninkomenslanden. In Guinee-Conakry werkt Memisa samen met de lokale ngo Fraternité Médicale Guinée om ervoor te zorgen dat epileptische personen toegang hebben tot de juiste zorg.

Une maman et son enfant chez le médecin en Guinée

Bijeenkomst van gemeenschapswerkers en zorgverleners

Epilepsie is wereldwijd het onderwerp van vele overtuigingen

In heel wat landen wordt epilepsie net als andere mentale aandoeningen nog steeds beschouwd als een ongeneeslijke ziekte, een bezwering door goden of een betovering. Dit is het geval in Guinee-Conakry, maar ook dichter bij huis. In 2016 kwam de Franse Stichting voor onderzoek naar Epilepsie met een verbazingwekkend rapport: maar liefst 9 % van de ondervraagde Fransen dacht toen nog steeds dat epilepsie veroorzaakt werd door bovennatuurlijke oorzaken, terwijl 26% ervan overtuigd was dat er een verband was met een bacterie (https://www.odoxa.fr/sondage/epilepsie-meconnaissance-source-de-discriminations/). Echter, epilepsie is een neurologische aandoening die gemakkelijk kan worden behandeld met de juiste therapieën.

In Guinee-Conakry worden heel wat mensen met epilepsie uitgesloten van de samenleving

In Guinee zijn veel mensen bang voor epileptische personen. Uit angst om betoverd of besmet te worden, wijzen lokale gemeenschappen deze mensen af. Het is zelfs zo dat de meeste mensen met epilepsie hun baan verliezen en kinderen niet meer naar school kunnen.

Opleiding, sensibilisering en een specifieke behandeling: de 3 pijlers van Memisa voor een betere behandeling van epilepsie 

Memisa en Fraternité Médicale Guinée ondersteunen in de eerste plaats de opleiding van medisch personeel. Op die manier weten verpleegkundigen hoe ze epilepsie moeten diagnosticeren en hun patiënten de juiste zorg kunnen bieden.

We voorzien ook opleidingen voor gemeenschapswerkers. Het zijn vrijwilligers uit de gemeenschap die met gezinnen in gesprek gaan over allerhande onderwerpen. Wanneer de gemeenschapswerkers iemand met epilepsie identificeren, kunnen ze hen indien nodig doorverwijzen naar het gezondheidscentrum. Deze mannen en vrouwen bieden ondersteuning van onschatbare waarde. Ze sensibiliseren ook de gemeenschap zodat mensen met epilepsie niet langer worden uitgesloten.

Tenslotte leveren we ook allerhande medicijnen en anti-epileptica aan de gezondheidscentra.

Getuigenis van Oumar, een epileptisch persoon in Télimélé

Oumar is 29 jaar oud. Sinds zijn 10e is hij al niet meer naar school geweest, omdat zijn herhaaldelijke aanvallen zowel leerlingen als leerkrachten bang maakten. Zijn ouders namen verschillende keren hun toevlucht tot de traditionele geneeskunde, maar het mocht niet baten. Na een bezoek van de gemeenschapswerker aan hun dorp gingen de ouders van Oumar met hun zoon naar het gezondheidscentrum in Télimélé. Daar werd hij opgevangen door het gezondheidspersoneel en kreeg hij anti-epileptica. Na slechts een aantal maanden in het medisch centrum was zijn medische toestand aanzienlijk verbeterd. Zijn moeder getuigt:

« Voordat we naar het medisch centrum kwamen, had ik al drie geiten aan een traditionele genezer gegeven om mijn kind te behandelen, zonder enige verbetering van zijn medische toestand (red. een geit is ongeveer 200 euro waard). De medicijnen hebben mijn zoon goed geholpen. Nu kan hij ons helpen met het werk op het land, heeft hij vrienden en kan hij voor zichzelf zorgen. » 

In Guinee-Conakry hebben personen met epilepsie het recht om hun leven te leiden zoals zij dat willen, alsook om een kwaliteitsvolle behandeling te krijgen. Memisa werkt dagelijks samen met Fraternité Médicale Guinée om het taboe rond deze aandoening weg te werken en patiënten betaalbare behandelingen aan te bieden.

 

 

Ook jij kan Memisa en Fraternité Médicale steunen om de zorg voor personen met epilepsie te verbeteren. 

 

 


  1. https://www.epilepsieliga.be/epilepsie-1
style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/02/©-Memisa-30.png');"

5 februari 2024

Geboorteregistratie en het gezinsdossier: twee fundamentele onderdelen van Project USE

In het kader van Project USE (Unis pour la Santé et l’Education), biedt Memisa technische bijstand en financiële steun om geboorteregistraties, alsook de implementatie van het gezinsdossier, te faciliteren. Het project dat door de Europese Unie wordt gefinancierd draait ondertussen op volle toeren. Dr. Yves Sossou, die voor Memisa werkt in Kongo-Central, geeft een woordje uitleg bij deze twee belangrijke onderdelen van het project.

 

Kinderen waarvan de geboorte werd geregistreerd hebben meer toegang tot gezondheidszorg (foto: Kongo-Central, DR Congo)

Het gezinsdossier als instrument voor meer kwaliteitsvolle zorg

Om de gezondheidssituatie van de inwoners in Kongo-Central te verbeteren, werd in het kader van Project USE het gezinsdossier ingevoerd. In samenwerking met haar lokale partner MUSAKIS-FASS zorgt Memisa aan de hand van technische bijstand en financiële steun voor de implementatie ervan. Dankzij de invoering van het gezinsdossier is de gezondheidstoestand van gezinsleden en in de interventiegebieden beter bekend binnen het lokale gezondheidssysteem.

Yves Sossou, die als Internationaal Technisch Assistent en Volksgezondheidsarts werkt in de regio voor Memisa, omschrijft het gezinsdossier als “een database” met informatie over de gezondheidstoestand van de afzonderlijke gezinsleden. “Het gezinsdossier laat toe om diepgaande kennis van gezinssituaties te verkrijgen, en biedt bijgevolg de mogelijkheid om uitgebreide en specifieke zorg te verlenen aan ieder gezinslid”, aldus Yves.

Meer specifieke zorg en meer vertrouwen in de zorgverlening

Hierdoor onstaat een soort van ‘wederzijdse verbintenis’ tussen de bevolking en gezondheidscentra, waardoor de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg wordt verbeterd. Enerzijds verbinden de gezondheidscentra er zich toe om uitgebreide, specifieke en continue zorg van hoge kwaliteit te bieden, terwijl de bevolking er zich toe verbindt om, wanneer men hulp nodig heeft, de gezondheidscentra te zien als een betrouwbare plek waar ze geholpen kunnen worden. Het is kortom een win-win situatie voor de ganse samenleving.

HET GEZINSDOSSIER 

⇒ is een database die gegevens bevat over de gezondheidssituatie van gezinnen

⇒ in het dossier staan de vorige medische ingrepen gedocumenteerd

⇒ garandeert dus een grondige kennis van gezinssituatie

⇒ waardoor specifieke zorg kan worden aangeboden voor de patiënt en per interventiegebied

⇒ maakt epidemiologisch onderzoek mogelijk

Het gezinsdossier schept een beeld van de algemene gezondheidstoestand

Dergelijke gezinsdossiers worden continu geactualiseerd. “De gegevens worden voortdurend verzameld en bijgewerkt, telkens wanneer een van de gezinsleden een gezondheidscentrum of ziekenhuis bezoekt, of wanneer een gezondheidswerker op huisbezoek komt”, duidt Dr. Sossou.

 

Yves Sossou is verantwoordelijk voor het slagen van Project USE in de provincie Kongo-Central (DR Congo)

Om meer kennis te verwerven over de noden in de regio, is het gezinsdossier een cruciaal hulpmiddel. Gezinsdossiers maken het mogelijk om diepgaand epidemiologisch onderzoek te voeren naar de bevolking in de specifieke interventiegebieden. Zo kunnen er bijvoorbeeld conclusies worden gemaakt van de meest voorkomende pathologieën in de regio. Ook om die reden zorgt het gezinsdossier er dus voor dat er meer zorg op maat kan worden geboden aan de lokale bevolking die is aangepast aan vaak voorkomende ziektes.

Geboorteregistratie als sleutel tot waardig burgerschap

Een belangrijk onderdeel die als ‘toegangspoort’ kan dienen tot het gezinsdossier is het registreren van de geboorte, ofwel geboorteregistratie. Wanneer een geboorte niet geregistreerd wordt, is het opstellen van het gezinsdossier minder eenvoudig. Belangrijker nog: wanneer de geboorte van een kind niet wordt geregistreerd, is dit nefast voor zijn of haar toegang tot gezondheidszorg. “Zodra een kind specifieke zorg nodig heeft en bijvoorbeeld moet worden overgeplaatst naar het buitenland, wordt de toegang tot gezondheidszorg niet eenvoudig zonder geboorteakte, omdat de reisdocumenten dan niet snel verkregen kunnen worden”, legt Yves uit. Dit vergt een woordje uitleg.

Geboorteregistratie maakt deel uit van de kinderrechten, die verankerd zijn in de kinderbeschermingswet van de DR Congo. Bij het ontbreken van een geboorteakte, beschikt het kind in kwestie niet over waar hij of zij recht op heeft. “Dat gaat over allerhande burgerlijke, politieke, sociale en culturele rechten, die onder meer gerelateerd zijn aan onderwijs, nationaliteit, erfenis bij het overlijden van de ouders, en de toegang tot gezondheidszorg”, legt Dr. Sossou uit.

In de DR Congo, en meer specifiek in de provincie Kongo-Central, is de situatie omtrent geboorteregistraties zorgwekkend. Voor de interventie van Memisa in de gezondheidszones Kisantu, Ngidinga en Gombe-Matadi, werden slechts 31 % van de geboortes geregistreerd. “En dat betekent dus dat meer dan twee derde van de kinderen er geen documenten van burgerlijke stand hebben, wat hun burgerschap als kinderen van de DR Congo in gevaar brengt”, aldus Dr. Sossou.

 

Artsen, verpleegkundigen, gemeenschapswerkers… Iedereen steekt een handje toe bij het faciliteren van geboorteregistraties

Hoe Memisa geboorteregistraties faciliteert

“Dankzij de ondersteuning van Memisa om geboorteregistraties te vergemakkelijken, is het cijfer van geboortes die geregistreerd worden in de drie gezondheidszones waar Memisa intervenieert gestegen naar maar liefst 61%”, aldus Yves, die deze voortgang omschrijft als “aanmoedigend en veelbelovend.”

Wanneer een geboorte in de DRC niet wordt geregistreerd binnen de 90 dagen, bedragen de kosten voor een geboorteregistratie tussen de 140 en 180 euro per kind. “En daarom zijn er heel wat ouders die de geboorte van hun kinderen niet laten registreren na deze 90 dagen”, zegt Dr. Sossou. Het is dan aan het Vredegerecht of de jeugdrechtbank om hierover te beslissen. Ondertussen heeft Memisa al meermaals gepleit voor het opzetten van een mechanisme voor de regularisatie van geboorteakten van kinderen ouder dan 3 maanden. Zo werden er pleidooien gehouden bij het Mbanza-Ngungu Children’s Court en het Madimba Peace Court.

De aanzienlijke verbetering in het aantal geboorteregistraties is onder meer te danken aan het feit dat er een volmachtformulier werd ingevoerd voor geboortes op de kraamafdeling, die aan het einde van elke maand ingeleverd worden bij de burgerlijke stand, waarna geboorteaktes aan de ouders worden overhandigd.

Hierover werd een opleiding georganiseerd voor gezondheids- en overheidspersoneel. “De reiskosten worden betaald in de vorm van een forfaitair bedrag aan het einde van elke maand aan de verantwoordelijke van elk gezondheidscentrum, zodat geboorteakten kunnen worden afgegeven en opgehaald”, legt Yves uit.

Ouders sensibiliseren over het belang van administratieve formaliteiten bij de geboorte van hun kind

De lokale bevolking ziet niet altijd het belang in van geboorteregistraties. Daarom zet Memisa ook in op sensibilisering, via gemeenschapswerkers, waarbij de lokale bevolking wordt geïnformeerd over wat een geboorteakte is en wat het nut ervan is, wat de voordelen ervan zijn, maar ook wat de gevolgen (kunnen) zijn van het niet registreren van een geboorte. Aan de hand van onder meer rollenspellen en presentaties wordt de bevolking hier grondig over geïnformeerd. Ook tijdens bijvoorbeeld prenatale en postnatale consultaties, alsook tijdens vaccinatiesessies sensibiliseert Memisa (toekomstige) moeders. De gemeenschapswerkers spelen hierin, en meer specifiek wat betreft de huisbezoeken, ook een belangrijke rol.

Wil je meer informatie over welke thema’s project USE nog behandelt in Kongo-Central? Lees dan zeker ons artikel dat in januari verscheen: https://memisa.be/met-project-use-ondersteunen-we-het-welzijn-en-de-gezondheid-van-de-congolese-bevolking/

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/01/IMG_0829-scaled.jpg');"

22 januari 2024

Gerenoveerde medische infrastructuur voor een betere gezondheid

Ghislaine is bevallen in het gezondheidscentrum van Itara in Zuid-Kivu (DR Congo). Gebouwd uit houten planken lijkt dit centrum meer op een hut dan op een kraamkliniek. De koude, de vochtigheid en de insecten banen zich een weg door de houten planken. Ghislaine voelt er zich niet veilig met haar baby.

Elk jaar bouwt en renoveert Memisa gezondheidscentra op het platteland van de DR Congo, waaronder die van Itara en Balaw.

Wat is dat juist, een gezondheidscentrum?

Wanneer zieke mensen en zwangere vrouwen in de DR Congo verzorging nodig hebben, gaan ze in eerste instantie naar het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum.

Daar worden de mensen verzorgd door verpleegkundigen die specifek zijn opgeleid om te helpen bij ongecompliceerde bevallingen, om vaccinaties toe te dienen aan kinderen of om patiënten op te vangen bij consultaties. Zo staat het gezondheidscentrum in voor het allereerste contact tussen de bevolking en het officiële gezondheidssysteem. Het gezondheidscentrum is ook de plek waar vrouwen naartoe gaan voor prenatale consultaties, alsook om hun zwangerschap te laten opvolgen.

 

De overheid legt op dat er 1 gezondheidscentrum per 10.000 inwoners moet zijn. Deze doelstelling wordt echter nog niet gehaald.

Gezondheidscentra in een slechte staat

De gezondheidscentra in de DR Congo verkeren lang niet altijd in een goede staat. Sommige centra werden gebouwd met cementblokken of bakstenen. Sommige bestaan zelfs uitsluitend uit leem en houten planken, populair bij termieten…

Een bouwvallig gezondheidscentrum in verval vormt een ernstig risico voor de veiligheid van patiënten. Waterlekken, instortingen, etc. De (slechte) staat van het gebouw kan een reële bedreiging vormen voor het leven van patiënten en medisch personeel.

 

Het gezondheidscentrum van Digi, vóór de renovatie

In Balaw, in de provincie Zuid-Ubangi, dreigde het gezondheidscentrum ieder moment in te storten. Wegens een gebrek aan alternatieven, bleven patiënten zich naar dit centrum begeven om zich te laten verzorgen. Ondanks de omstandigheden, deed de medische staf haar best om hen in de best mogelijke omstandigheden op te vangen.

“Een van mijn kinderen werd geboren in het gezondheidscentrum van Balaw vóór de renovatie. Op de dag van de geboorte regende het pijpenstelen… ik zag het gebouw zelfs heen en weer bewegen door de wind! Ik had op dat moment weeën en ik had pijn… maar ik was vooral ook bang. Je moest echt wel dapper zijn om hier te komen bevallen. Er waren heel wat vrouwen die twijfelden om hier een kind op de wereld te zetten. Sommigen gaven de voorkeur aan een gezondheidscentrum dat op 17 kilometer van hier ligt, waar men dan te voet of met de fiets moest zien te geraken. We zijn echt enorm opgelucht met het nieuwe gebouw!”  Mama Anto, Balaw

 

De impact op de hygiëne

Behandeld worden in een zorginstelling in slechte staat betekent ook dat er risico’s zijn om ziekenhuisinfecties op te lopen. Want hoe kan je ervoor zorgen dat er voldoende hygiëne is in het gezondheidscentrum als de vloer van de kraamafdeling bestaat uit klei? Of wanneer het water uit het dak binnen lekt? Het risico op infecties bij patiënten en het personeel is zeer reëel.

Een bijkomende vaststelling is dat de bevolking het vertrouwen verliest in het zorgsysteem, wanneer een gezondheidscentrum in verval raakt. Patiënten zijn bijgevolg terughoudender om naar het gezondheidscentrum te gaan. In het beste geval reizen ze af naar een ander medisch centrum verder weg. Maar in sommige gevallen wenden de patiënten zich toch ‘charlatans’, wiens advies vaak een gevaar vormt voor hun gezondheid.

Het gezondheidscentrum van Itara (Zuid-Kivu) vóór de renovatie

Memisa ondersteunt de renovatie en de bouw van gezondheidscentra

Iedere patiënt die voor een behandeling naar een gezondheidscentrum gaat, zou het volgende ter beschikking moeten hebben:

  • een veilige omgeving
  • een bed met schone lakens
  • drinkbaar water
  • gekwalificeerd medisch personeel
  • medicijnen

 

Het gezondheidscentrum van Itara (Zuid-Kivu), herbouwd

Memisa renoveert gezondheidscentra die in een slechte staat verkeren. We installeren ook zonnepanelen en dakgoten die regenwater kunnen opvangen. In het algemeen proberen we ook de gezondheidscentra aangenamer te maken voor de vrouwen die er komen bevallen (zie ons artikel: https://memisa.be/gender-en-gezondheid/). Vervolgens voorzien we het centrum met voldoende bedden, zodat alle patiënten kunnen worden opgevangen. We leveren ook basismateriaal zoals stethoscopen, weegschalen, spuiten en gynaecologische apparatuur.

 

Sinds de start van het programma heeft Memisa ongeveer tien gezondheidscentra in Afrika gerehabiliteerd!

Wil je zelf ook een bijdrage leveren? Ondersteun ons in de vorm van een gift en draag je steentje bij om nieuwe gezondheidscentra te bouwen.

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/01/©-Memisa-21.png');"

9 januari 2024

Met Project USE ondersteunen we het welzijn en de gezondheid van de Congolese bevolking

In het kader van Project USE, een project dat door Memisa wordt uitgevoerd en door de Europese Unie wordt gefinancierd, werkt Memisa aan het verbeteren van de volksgezondheid en het welzijn van de populatie in de DR Congo. Het grootschalige project focust op verschillende deelthema’s. In Ituri en Kongo-Central, de twee provincies waar het project wordt uitgevoerd, werden reeds mooie successen gerealiseerd. Ondertussen is het project bijna een jaar aan de gang. Yves Sossou werkt voor Memisa in de de provincie Kongo-Central als Internationaal Technisch Assistent en Volksgezondheidsarts en geeft in dit artikel duiding over het project en maakt voor ons een stand van zaken op.

 

Yves Sossou is verantwoordelijk voor het slagen van project USE in de provicinie Kongo-Central (DR Congo)

Multidimensionele aanpak

Om de kwaliteit van de zorgverlening in de DR Congo te verbeteren, hanteert Memisa een multidimensionele aanpak. Met Project USE (Unis pour la Santé et l’Education) draagt Memisa bij aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de Congolese bevolking, door het lokale gezondheidssysteem te versterken. De begunstigden van het project zijn de om en bij de 2.000.000 inwoners van de provincie Ituri, alsook de inwoners van Kongo-Central, waar zo’n 500.000 mensen wonen. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie.

In Kongo-Central wordt de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg verbeterd door op verschillende niveaus ondersteuning te bieden. In deze provincie is Memisa in het kader van Project USE actief in drie gezondheidszones. Door middel van technische en financiële ondersteuning, wordt het lokale gezondheidssysteem versterkt. Zo worden bijvoorbeeld stages aangeboden, waardoor de kennis en praktijkervaring van medische professionals verscherpt worden.

Meer specifiek gaat het bijvoorbeeld om artsen die de overstap maken naar een ander ziekenhuis om daar technische expertise op te doen. Bij hun terugkeer naar het oorspronkelijke ziekenhuis kunnen de artsen in kwestie patiënten behandelen die ze voor hun opleiding steeds moesten doorverwijzen naar een ander ziekenhuis. Een arts die werd opgeleid in het kader hiervan werd opgeleid getuigt:

“Ik ben trots dat ik nu echt levens kan helpen redden en een glimlach op het gezicht van mijn patiënten kan toveren.” Dr. Padou Luwawu Kiangebeni

Een belangrijk onderdeel van het project omvat het efficiënte beheer van medicijnen. Dit aspect is essentieel om de kwaliteit van de zorg te helpen verbeteren. “Memisa ondersteunt de verschillende gezondheidszones bij het beheer van medicijnen, zodat die ook op een zorgvuldige manier kunnen worden verdeeld richting de verschillende gezondheidscentra”, vertelt Yves Sossou. Zo wordt bijvoorbeeld het CAAMEKI, het regionaal distributiecentrum in Kongo-Central, ondersteund. Daarnaast werden ook rondetafelmomenten georganiseerd, waarbij informatie werd uitgewisseld over de moeilijkheden, uitdagingen en mogelijke oplossingen rond het beheer van geneesmiddelen.

 

Het efficiënte beheer van geneesmiddelen is een belangrijke thematiek binnen Project USE

Het belang van geboorteregistratie

Geboorteregistratie maakt deel uit van de kinderrechten, die verankerd zijn in de kinderbeschermingswet van de DR Congo. Wanneer de geboorte van een kind niet wordt geregistreerd, is dit nefast voor zijn of haar toegang tot gezondheidszorg. Daarom is het belangrijk dat ouders dit binnen de 90 dagen na de geboorte van hun kind in orde brengen. Na deze 90 dagen wordt geboorteregistratie relatief kostelijk.

Op het vlak van geboorteregistraties (en dus ook de bijhorende rechten van het kind) in de DRC, en meer specifiek in de provincie Kongo-Central, is de situatie zorgwekkend. Voor de interventie van Memisa in een specifiek gezondheidscentrum werd slechts 31% van de geboortes er geregistreerd. Dit betekent dat meer dan twee derde van de kinderen geen documenten van burgerlijke stand hebben, wat hun burgerschap als kinderen van de DR Congo in gevaar brengt.

“Dankzij de ondersteuning van Memisa om geboorteregistraties te vergemakkelijken, is het cijfer van geboortes die geregistreerd worden in éen gezondheidscentra bijvoorbeeld gestegen naar maar liefst 61%”, aldus Yves, “een aanmoedigend en veelbelovende verbetering”. Dat is nog lang niet perfect, maar een aanzienlijke verbetering. Dit is onder meer te danken aan het feit dat er een volmachtformulier werd ingevoerd voor geboortes op de kraamafdeling, die aan het einde van elke maand ingeleverd worden bij de burgerlijke stand, waarna de geboorteaktes aan de ouders worden overhandigd.

 

Een geboorteakte is van cruciaal belang voor de toekomst van het kind

De invoering van het gezinsdossier

Ook de invoering van het gezinsdossier verbetert de gezondheidssituatie van de bevolking in Kongo-Central. Dit dossier omvat een verzameling van gegevens in verband met de gezondheidssituatie en reeds ingevoerde ingrepen van alle leden van het gezin, die op papier of digitaal worden bijgehouden. “Met een dergelijk gezinsdossier wordt de gezondheidssituatie van de gezinsleden steeds geactualiseerd, en heeft het medisch personeel een betere kennis van de medische staat van de patiënt”, aldus Yves.

Het gezinsdossier laat toe diepgaande kennis van gezinssituaties te verkrijgen, en biedt bijgevolg de mogelijkheid om uitgebreide zorg te verlenen aan ieder gezinslid. Hierdoor ontstaat bovendien een ‘wederzijdse verbintenis’ tussen de bevolking en de gezondheidscentra waardoor de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg wordt verbeterd, een win-win situatie dus voor de ganse samenleving.

Succesvol project

In het kader van Project USE zijn reeds een aantal successen behaald. Het project startte in de eerste weken van 2023, en loopt tot juni dit jaar.

Naast verhoogde geboorteregistraties, een nieuws ‘sociaal contract’ tussen de gezondheidscentra en de bevolking, een efficiënter beheer van medicijnen en een verbeterde expertise bij artsen dankzij stages, wordt dankzij project USE de gezondheid van de bevolking in het algemeen verbeterd. Honderden vrouwen krijgen makkelijker zorg bij gynaecologische problemen, krijgen toegang tot kwaliteitsvolle operaties en er is een vermindering zichtbaar in postoperatieve infecties in ziekenhuizen.

Het voorzien van opleidingen, de ondersteuning van het beheer van medicijnen, het faciliteren van geboorteregistraties en de invoering van het gezinsdossier verbeteren de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg in Kongo-Central.

 

In de gezondheidszone Kisantu, in Kongo-Central, ondersteunt Memisa de gezondheidszorg voor vrouwen en jonge kinderen

 

Hou onze sociale media de komende weken en maanden in de gaten om meer te weten te komen over de voortgang van het project USE. Tijdens de laatste zes maanden dat het project loopt, zullen we regelmatig updates voorzien.

 

 

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/12/DSC_0018-2-scaled.jpg');"

15 december 2023

Duurzame alternatieven om ondervoeding aan te pakken

Ondervoeding is wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte. Helaas moeten we ook vaststellen dat het aantal ondervoede kinderen ieder jaar toeneemt. Dit is een verontrustende trend en dus moet er snel ingegrepen worden. Daarom strijdt Memisa tegen ondervoeding bij kinderen door de consumptie van lokale voeding te stimuleren.

In Zuid-Ubangi (DR Congo) lijden 9 op de 100 kinderen die jonger zijn dan 5 jaar aan acute ondervoeding. Maar liefst 1 op de 2 kinderen is chronisch ondervoed (BDOM Budjala, 2021). Deze cijfers zijn enorm verontrustend.

Acute ondervoeding

Bij ernstige acute ondervoeding is er aanzienlijk gewichtsverlies merkbaar. Ongeveer 45% van de sterfgevallen bij kinderen is gelinkt aan ernstige acute ondervoeding (WHO, 2021). Acute ondervoeding is een medische urgentie die een snelle en effectieve behandeling vereist.

Een veelgebruikte manier om acute ondervoeding tegen te gaan is het gebruik van geïmporteerde en commerciële kant-en-klare therapeutische voeding, ofwel Ready-to-Use-Therapeutic Food (RUTF’s).

Deze kant-en-klare therapeutische voeding bestaat uit voedingssupplementen verrijkt met mineralen en vitaminen. Deze RUTF’s blijken zeer effectief te zijn bij het overwinnen van de acute fase van ondervoeding, vooral bij humanitaire noodsituaties. Helaas zijn ze niet overal en niet altijd verkrijgbaar, wegens een gebrek aan voorraad.

Memisa voorziet de gezondheidscentra waar ze actief is niet van dergelijke geïmporteerde kant-en-klare voeding. In de plaats daarvan, kiezen we voor lokale en duurzame alternatieven.

In samenwerking met BDOM Budjala, haar lokale partner in Zuid-Ubangi, stimuleert Memisa de lokale productie van ‘therapeutische papjes’, die door de lokale zorgverleners worden bereid. Deze voeding is specifiek bestemd voor de behandeling van acute ondervoeding. Deze gerechten worden gemaakt van lokale producten zoals maïsmeel en pinda’s. Het gaat dus om een duurzame aanpak die aangepast is aan de lokale context.

Om acute ondervoeding te behandelen, is een snelle aanpak cruciaal.

Daarom voorziet Memisa ook opleidingen voor vrijwilligers uit de lokale gemeenschap (de gemeenschapswerkers) om gevallen van ondervoeding op te sporen. Dankzij deze opleidingen kunnen deze gemeenschapswerkers snel ondervoede kinderen identificeren, alsook de ouders steunen. Hoe sneller een kind naar een gezondheidscentrum kan worden gebracht, hoe sneller het opnieuw gezond kan worden.

Chronische ondervoeding

Chronische ondervoeding daarentegen manifesteert zich langzaam en heeft te maken met armoede en de kwetsbaarheid van gezinnen. Dit type ondervoeding kan optreden wanneer het dieet niet in balans is. Wanneer een kind langdurig chronisch ondervoed is, zal het snel een groeiachterstand oplopen ten opzichte van andere kinderen van dezelfde leeftijd. Hun immuunsysteem zal ernstig verzwakt zijn en ze zullen een groter risico lopen op ziektes (diarree, malaria…). Om chronische ondervoeding tegen te gaan, richt Memisa zich op preventie en het sensibiliseren van de gemeenschap.

« Projecten om ondervoeding te bestrijden kunnen enkel slagen als er rekening wordt gehouden met de onderliggende oorzaken van ondervoeding en met de oprechte betrokkenheid van de gemeenschap. De lokale gemeenschap erbij betrekken betekent de gemeenschap in staat stellen om te investeren in haar eigen voedselzekerheid en om ondervoeding op een duurzame manier terug te dringen.” » Dr. Nakwa Senemona, Directeur van BDOM Budjala

Memisa en BDOM organiseren kook- en bewustmakingsworkshops in het gezondheidscentrum, zodat ouders de kans krijgen om te leren hoe ze thuis evenwichtige en gezonde maaltijden kunnen bereiden.

Er worden ook regelmatig informatie- en preventieboodschappen uitgezonden op de radio om ouders te wijzen op de gevaren van ondervoeding en hoe ze die kunnen voorkomen.

 Wil je meer te weten komen over dit onderwerp, neem dan een kijkje naar onze Memisa Info, volledig toegewijd aan het thema ‘ondervoeding’.

 

 

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/12/©-Memisa-1.png');"

12 december 2023

Kwaliteitsvolle zorg voor kinderen in Bokonzi (DR Congo)

In heel wat plaatsen in de wereld krijgen kinderen niet de zorg waar ze recht op hebben. Dat is ook het geval in de gezondheidszone Bokonzi, in de DR Congo, waar 283.872 mensen wonen.

Beperkte toegang tot gezondheidszorg voor kinderen 

Terwijl kwaliteitsvolle kindergeneeskunde in België vanzelfsprekend lijkt, is dit niet het geval in de DR Congo. In het Afrikaanse land hebben vandaag nog te weinig kinderen toegang tot gezondheidszorg, wat nochtans een basisrecht is.

In het ziekenhuis van Bokonzi, in het noordwesten van de DR Congo, is er te weinig plaats en te weinig opgeleid personeel om alle zieke kinderen op te kunnen vangen en te verzorgen. De afdeling pediatrie beschikt slechts over 8 bedden en 3 verpleegkundigen, die 7 dagen op 7 en 24u op 24u moeten instaan voor de zorg. Komt daar nog bij dat geschikt materiaal en medicijnen in groten getale ontbreken.

 

“Bij de instroom aan zieke kinderen worden we soms overweldigd wegens een gebrek aan ruimte. Vaak is het zo dat al onze bedden bezet zijn. Bovendien beschikken we niet over de benodigde apparatuur, zoals bloeddrukmeters, stethoscopen en zuurstofapparaten.” Lydie, diensthoofd van de afdeling pediatrie in het ziekenhuis van Bokonzi (DR Congo).

 

Ondervoeding aan de basis van gezondheidsproblemen bij kinderen 

In Bokonzi zijn heel wat kinderen die zorg nodig hebben chronisch ondervoed. Maar liefst de helft van de kinderen die aankomen op de spoedafdeling zijn ferm ondervoed. Dat komt onder meer door de beperkte toegang tot drinkbaar water en het ontbreken van kwaliteitsvolle voeding. Daardoor treedt diarree bijvoorbeeld heel vaak op. Daarnaast behoren bloedarmoede, nierfalen, longaandoeningen en malaria tot de meest voorkomende pathologieën bij kinderen in Bokonzi.

 

Het merendeel van de patiënten in het ziekenhuis van Bokonzi (DR Congo) zijn kinderen

De bouw en uitrusting van een nieuwe pediatrische afdeling

In samenwerking met haar lokale partners ondersteunt Memisa een project dat als doel heeft de kwaliteit van de pediatrie in de regio te verbeteren. Aangezien er middelen te kort zijn omde constructie af te ronden van een gebouw dat zal dienen als pediatrische afdeling, steekt Memisa een handje toe.

De prioriteit is om de constructie van het aparte gebouw te kunnen afronden. Aangezien er op dit moment te weinig plaats is om alle kinderen te kunnen verzorgen, investeert Memisa ook in extra bedden. Op die manier gaat de bezettingsgraad in de afdeling pediatrie, die vandaag veel te hoog ligt, naar beneden. Om ervoor te zorgen dat de verpleegkundigen voldoende materiaal en apparatuur ter beschikking hebben, wordt er ook geïnvesteerd in materiaalkits (met stethoscopen, bloeddrukmeters en zuurstofapparaten).

 

Memisa ondersteunt de constructie van een pediatrische afdeling in het ziekenhuis van Bokonzi (DR Congo)

“Om de kinderen te kunnen verzorgen, is er dringend nood aan medisch materiaal en medicijnen. Daarnaast is er ook een goede stroomvoorziening nodig, zodat we de apparatuur op ieder moment kunnen gebruiken.”  Dr. Benjamin Mabe, medisch directeur van het ziekenhuis in Bokonzi (DR Congo).

Wat doet Memisa nog voor de gezondheid van kinderen?

Naast de bouw en renovatie van pediatrische afdelingen in de DR Congo, investeert Memisa ook in opleidingen voor het lokale zorgpersoneel. Het is heel belangrijk dat zorgverleners zorg op maat kunnen bieden aan kinderen. Zo worden opleidingen in pediatrische noodhulp voorzien. Daarbovenop is het zo dat hoe beter de werkomstandigheden zijn in de afdeling pediatrie, hoe meer motivatie er aanwezig is bij het personeel.

Om de grondoorzaak van de meest voorkomende pathologieën te bestrijden, is het belangrijk om ondervoeding tegen te gaan in de regio. Daarom ondersteunt Memisa de behandeling van ondervoede kinderen met lokale en verse voeding. Dit doen we door laagdrempelige workshops te organiseren voor de lokale bevolking.

De impact van Memisa’s steun op de samenleving is groot 

Dankzij de steun van Memisa en de constructieve samenwerking met de lokale partners kunnen heel wat kinderen de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Kwaliteitsvolle pediatrische afdelingen zijn een belangrijk aspect van een goed functionerend lokaal gezondheidssysteem. Op termijn zorgt de ondersteuning van Memisa voor de pediatrie in Congo voor een gezondere, productievere en meer veerkrachtige bevolking. Ouders en overige familieleden zijn blij dat hun kinderen in goede omstandigheden kunnen worden verzorgd.

Kunnen wij op uw steun rekenen om ervoor te zorgen dat de kinderen van bokonzi in de best mogelijke omstandigheden worden opgevangen en verzorgd?

DOE EEN GIFT AAN MEMISA 

EN STEUN DAARMEE DE BOUW VAN EEN PEDIATRISCHE AFDELING EN MET GESCHIKT MATERIAAL VOOR EEN BETERE GEZONDHEID VAN DE KINDEREN IN BOKONZI!

 

 

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift